เชิญชวนทำแบบทดสอบออนไลน์

เรื่อง English Idioms คลิกที่นี่

โรงเรียนบ้านซับสีทอง

Carousel imageCarousel image
สถานศึกษาจัดการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑
Carousel imageCarousel image
โรงเรียนบ้านซับสีทองได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ผ่านระดับมาตรฐาน
Carousel imageCarousel image
ได้รับการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรมประจำปี ๒๕๖๑ “ระดับภูมิภาค”
นำเสนอโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนบ้านซับสีทอง
Carousel imageCarousel image
นักเรียนแกนนำจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
Carousel imageCarousel image
มีผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยด้านคำนวณสูงกว่าระดับ สพฐ.
Best Practice "ดาวน์เรืองแห่งการเรียนรู้"


ผลงานภาพยนต์สั้นของนักเรียนโรงเรียนบ้านซับสีทอง ได้รางวัลระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
Carousel imageCarousel image
โรงเรียนแกนนำจัดกิจกรรมค่ายพัฒนา ผู้นำเยาวชนด้านคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต ๑
Carousel imageCarousel image
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเกินร้อยละ ๕๐ จากการทดสอบ(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
นำเสนอ DLTV โรงเรียนบ้านซับสีทอง

ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก วันรวมพลังเด็กดี V Star ณ วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดชัยภูมิ
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบจัดจ้างครูผู้สอน และกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ชุมชน(คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม)
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองประจำปีการศึกษา 2562
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562รับการปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนและมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียนบ้านซับสีทอง
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การเยี่ยมบ้านนักเรียน) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลซับสีทองอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ COVID-19
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญณ ค่ายลูกเสืออุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

ข่าวการศึกษา

Facebook Fanpage

แผนที่ตั้งสถานศึกษา

ปฏิทินสถานศึกษา

ชมวีดิทัศน์กิจกรรมต่างของโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม website:

แหล่งเรียนรู้ใกล้สถานศึกษา

มอหินขาว : Stonehence Of Thailand
มอหินขาว หรือ สโตนเฮนจ์เมืองไทย“ มีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหิน ส่วนใหญ่ เป็นหินทรายสีขาว นอกจากนี้ก็ยังมี หินทรายแป้ง หินโคลน หินทรายสีม่วง
ป่าปรงพันปี
ป่าปรงพันปี ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวเมือง 50 กว่า ก.ม.เส้นทางจากบ้านซับสีทอง ถึงป่าปรงพันปี ระยะทางแค่ 10 กว่า ก.ม.
เขื่อนลำประทาว
เขื่อนลำปะทาว สร้างโดยสำนักงานการพลังงานแห่งชาติ ในเขตอำเภอแก้งคร้อ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่งของชาวชัยภูมิ สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งไปยังอ. แก้งคร้อและ อ.คอนสวรรค์ และยังไปน้ำไปยังน้ำตกตาดโตนและผลิตประปาของจังหวัดชัยภูมิอีกด้วย
อรุณธรรมสถาน
อรุณธรรมสถาน ในสังฆราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บ้านภูสองชั้น ตำบลเก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เป็นสถานปฏิบัติธรรม สำหรับประชาชนทั่วไป พระมหาธาตุเจดีย์สิริชัยภูมิ ตั้งตระหง่านงดงามบนเขาช่องลม